Nordfyns Kommune logo, til forsiden

Helårsbeboelse i sommerhus

Pensionister, der ejer og har ejet ejendommen i mere end 1 år, har en personlig ret til at bo i deres sommerhus hele året, såfremt sommerhuset er beliggende i et sommerhusområde.

Derudover må der - bortset fra kortvarige ferieophold mv. - ikke overnattes i sommerhuse fra perioden 1. november til udgangen af februar. I perioden 1. marts til 31. oktober er det lovligt at opholde sig i sommerhuset uden særlig tilladelse.

Hvad forstås ved 'pensionist'?

  • en person, der har ret til at oppebære folkepension i henhold til lov om social pension

  • en førtidspensionist i henhold til lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet eller almindelig og almindelig førtidspension mv.

  • en efterlønsmodtager i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring

  • en modtager af fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse 

  • en person på 60 år og derover, der oppebærer pension.

Fast bopæl i sommerhuskommunen

Hvis betingelserne er opfyldt, kan flytning finde sted på almindelig vis med tilmelding til folkeregistret via borger.dk. Retten til helårsbeboelse er dog betinget af, at huset ikke er så dårligt, at det er uegnet til helårsbeboelse.

Efter Folkeregisterloven har man pligt til at tilmelde sig folkeregistret, når man tager fast bopæl i sommerhuset. Der skal ikke søges nogen tilladelse, hverken hos kommunen eller hos andre myndigheder.

En ægtefælle/samlever og andre, der har haft fælles husstand med pensionisten, kan fortsætte helårsbeboelsen i sommerhuset, såfremt pensionisten dør.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan hentes i Planlovens kapitel 8, §§40 og 41, samt i Vejledning om Planloven nr. 187 af 14. november 1996 - sommerhusområder (§§39-41)

Kontakt Plan og Kultur

Plan & Kultur
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Mandag

09.00-15.00

Tirsdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-17.00

Fredag

09.00-13.00